”Vad händer i Ljungskile” var rubriken på Ljungskile Samhällsförenings möte onsdag 10 november och det var många intresserade, cirka 60 personer, som kom till Ljungskilegården för att lyssna och ställa frågor till Uddevalla kommuns plan- och exploateringschef Stefan Björling (bilden).

Stefan Björling inledde med en presentation om hur aktuella detaljplaner och pågående såväl som planerade projekt i Ljungskile. Hans presentation finns i anslutning till den här artikeln.

•Ulvesundsvägen, inkl ny cykelbana – finns ingen lösning så länge Trafikverket säger nej, det ör Trafiiksverkets väg. (Se mer kommentarer i frågan längre fram i artikeln)

•Ridklubben och Tennisklubben – vill inte kommentera det. Kommunen för dialog.

• Flaggstången på torget – jag vet att det har varit kolleger från kommunen och kollat idag.

När det sedan blev dags för frågor så kom det att handla om allehanda olika områden, alltifrån övergångsställen till skola och vägar. Några av frågorna återges här med de svar som gavs. Ytterligare några frågor hade Stefan Björling inte svar på direkt under kvällen eftersom flera av dem så att säga inte var hans bord. De frågorna har han lovat återkomma med svar på och så snart de kommer så publicerar vi dem här på vår webb.

Flera frågor handlade om vägen Ljungskile-Råssbyn via Ulvesund och att den behöver breddas och kompletteras med gång-/cykelväg. Svaret från Stefan Björling var att det är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för och Trafikverket säger blankt nej till alla förbättringar av vägen, och då kan kommunen exempelvis inte planera för förtätning och nybebyggelse vid Ulvesund för det säger Trafikverket nej till, liksom till byggande av gång-/cykelväg.

En annan fråga gällde om det stämde att Kulturhuset mittemot skolan ska rivas. Svaret var att det stämmer, det ska rivas i samband med byggandet av den nya skolan för cirka 1 000 elever.

En följdfråga om Kulturen Hus: Skulle den nedlagda fritidsgården kunna bli ett nytt Kulturen hus? Svaret blev att ett politiskt beslut har fattats i kommunstyrelsen att fastigheten som fritidsgården är byggd på ska försäljas via en så kallad öppen markanvisning. Kommunen väljer sedan ut den exploatör som bedöms ha det förslaget för fastigheten som kan innebära att huset rivs eller byggs om. Inriktningen är att det ska vara en verksamhet på fastigheten, alltså inte bostäder. Stefans råd var att den/de som vill göra ett kulturhus får slå sig ihop med en exploatör och försöka vinna den öppna markanvisningen. Det kom också några följdfrågor om den sedan flera år stängda fritidsgården, och där hänvisades till kultur- och fritidsnämnden som fattade beslut om stängningen.

Bättre belysning vid övergångsstället från centrum över gamla E6 till gångbron mot Lyckorna kom också upp. Trots namninsamling med 400 namn så har inget hänt. Stefan lovade att ta med frågan till den avdelning på kommunen som ansvarar för sådana frågor.

Kan skateboardrampen vid gamla fritidsgården flyttas till torget? Ett medborgarförslag har lämnats in om detta men ännu så länge utan svar. Stefans svar var att det finns möjlighet för exempelvis en förening att ansöka om upplåtelse av allmän plats (torget) för skateboardrampen. Om det sedan beviljas är en fråga som ligger på andra instanser.

Flera frågor under handlade om den nya skolan i centrum som enligt den förstudie som börjar bli klar planeras byggas i två etapper. Här kom frågor om hur undervisningen ska bedrivas under byggtiden, om idrottslokaler, upplevd avsaknad av transparens under planeringsprocessen, om idrottslokalerna kommer att räcka till, trafiksituationen och en hel del annat. Stefan kunde bland annat svara att alla elever ska gå kvar i Ljungskile under byggtiden, och övergripande att det är skolledningen och barn- och utbildningsnämnden som är beställare av hur skolan utformas. Men eftersom frågorna om nya skolan och annat som har samband med skolbygget, är många och omfattande, lovade Samhällsföreningens ordförande Torun Elgebäck att föreningen ska försöka få till ett informationsmöte om hela denna komplexa fråga och då bjuda in ansvariga projektledare från Uddevalla kommun samt byggföretaget Hemsö som bygger skolan på uppdrag av Uddevalla kommun. Målsättningen är att få till ett sådant möte så tidigt som möjligt på det nya året.

Medborgardialog och transparens och öppenhet från Uddevalla kommen rent allmänt i olika frågor, var det flera inlägg som handlade om under kvällen. Här svarade Stefan Björling att han själv försöker vara öppen för en dialog samt att det i planprocesser rent formellt finns inbyggs en dialog med berörda. Men det kan alltid bli bättre, menade han.

-Ju fler medlemmar vi är i Ljungskile Samhällsförening, desto större legitimitet och kraft har vi bakom orden när vi yttrar oss till Uddevalla kommun i frågor som rör Ljungskiles utveckling. Som förening kan vi vara en stark röst och adressera kommunen i olika frågor, sade Torun Elgebäck som är ordförande i samhällsföreningen.

Pin It on Pinterest