Den 14 April kl 18.30 är det Årsmöte för Ljungskile Samhällsförening på Ljungskilegården.

Vi sänder digitalt för invånare som vill medverka på mötet.Länk till mötet i TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVlYmEwMDQtYmQ4MS00ODBkLTk2OWItNjkwOGE1NWFkZDQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd4cea22-63f3-46f2-958e-d0d3aa13277c%22%2c%22Oid%22%3a%220e48f631-1785-45d7-82c1-4ecab14b5cda%22%7d

Välkomna till ett nytt år och nya möjligheter i och för Ljungskile!

Pin It on Pinterest